Cartoon.com.pl

Sympozjum Komiksologizne 2007

ŁÓDZKI DOM KULTURY i STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW CONTUR uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w s i ó d m e j edycji interdyscyplinarnego sympozjum popularnonaukowego (tym razem pod tytułem): W kręgu historii sztuki komiksu polskiego: wielcy mistrzowie i (ich) arcydzieła gatunku.

Organizatorzy:

mgr Adam Radoń

(Kierownik Ośrodka Ruchu Społeczno-Kulturalnego w ŁDK)

0-42 / 633-98-00, wew. 244, 247.

mgr Krzysztof Skrzypczyk

(socjolog sztuki – komiksolog)

0-512-530-667

Propozycje rozwinięć tematu:

- Czy w przypadku polskiej twórczości komiksowej można w ogóle mówić o arcydziełach gatunku i mistrzostwie? Próba analizy (w oparciu o konkretne przykłady!) wartości i znaczenia polskich dokonań.

- Czy twórczość komiksową i status kreowanych dzieł cechuje specyfika - odróżniająca je od sytuacji innych form przekazu (gatunków, mediów)? Na czym ona polega? Czy osobna historia gatunku i „hierarchie wewnątrzgatunkowe” mają rację bytu w przypadku komiksu?

- Jak gatunkowa natura „strywializowanego medium” (narracyjna jedność ikono-lingwistyczna, będąca przejawem synkrazji i korespondencji sztuk) uwarunkowuje problem mistrzostwa i kwestię arcydzieła komiksowego? Co to oznacza w sensie teoretycznym i praktycznym - próba analizy, eksplikacji i egzemplifikacji. Mistrzowie i arcydzieła komiksu w kulturze polskiej – wybitne dokonania w ramach „najzabawniejszej ze sztuk” na tle kultury współczesnej, narodowej, masowej (w tym, np.: „obecność” komiksowych dzieł w literaturze, sztukach plastycznych, filmie).

- Mistrzowie i arcydzieła komiksu polskiego (historia i specyfika) z perspektywy dokonań w Komiksie Światowym – wpływy i różnice (w tym, np.: określenie i charakterystyka wyznaczników Polskiej Szkoły Komiksu oraz anty-artystyczne konsekwencje komercjalizacji komiksowego rynku wydawniczego w Polsce).

- Polski komiks „post-undergroundowy” wobec mistrzów i dzieł komiksu „mainstreamowego” (w tym, np.: zagadnienie niewspółmierności „mega-narcyzmu” młodych polskich komiksiarzy do rzeczywistych osiągnięć artystycznych – w kontekście ponadczasowej wartości dokonań prawdziwych mistrzów gatunku). Problemy komiksologii jako odrębnej dyscypliny wiedzy (w tym, np.: refleksja naukowa a „pro-kultowa” pseudo-krytyka) – w kontekście analiz dotyczących problematyki mistrzów i arcydzieł w komiksie polskim.

Tegoroczna edycja Sympozjum Komiksologicznego odbędzie się w 7 października 2007 r. w Łódzkim Domu Kultury (Łódź 90-113, ul. Traugutta 18) w trzecim dniu (niedziela) Międzynarodowego Festiwalu Komiksu (www.festiwalkomiksu.prv.pl). Organizatorzy zakładają, że obrady stanowić będą (siódmą z rzędu!) okazję do zaprezentowania stanu i kondycji rodzimej myśli komiksologicznej, umożliwiając wieloaspektowe ujęcie problematyki rozważań teoretycznych nad rolą, znaczeniem i pozycją komiksu - rozumianego jako swoisty fenomen kulturowy - nie tylko w Polsce, choć ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki polskiej twórczości komiksowej i próbą osadzenia jej w szerszym kontekście ogólnokulturowym (a szczególnie artystycznym, jak też społecznym).

Od samego początku naczelnym motywem organizacji kolejnych Sympozjów było dążenie do ukazania komiksu w nobilitującym świetle profesjonalnych analiz, by tym samym łatwiej wytyczyć obszar, na którym będzie można mówić o wartościach jednoznacznie artystycznych i kulturotwórczych tego gatunku, bez zastrzeżeń i bez cienia ironii (powstałej w zestereotypizowanej optyce fałszywych wyobrażeń i irracjonalnych uprzedzeń wobec komiksów). Tematy przewodnie poprzednich edycji Sympozjum (Sztuka komiksu w perspektywie polskiej komiksologii w 2001 r., Komiks w Polsce a komiks polski w 2002 r., Komiks jako element kultury współczesnej w 2003 r.) ogniskowały się więc wokół wydobywania i promowania walorów komiksu jako odrębnego gatunku artystycznego; z kolei to w 2004 r. (Komiks w tyglu uwarunkowań) służyło ukazaniu różnorodności czynników wpływających na artystyczny i społeczno-kulturowy status komiksu, a w 2005 r. (Komiks w dobie postmodernizmu) – wskazało tendencje tematyczne i formalne występujące we współczesnych komiksach; natomiast to w 2006 r. („Komiks i jego bohaterowie”) miało na celu próbę opisu sytuacji gatunkowej bohatera komiksowego.

Sympozja mają charakter otwarty - zapraszamy wszystkich ponadprzeciętnie interesujących się komiksem oraz jego teorią (komiksologią) do zgłaszania swoich referatów, a także do udziału w spotkaniu i dyskusji. Również tym razem planowane jest wydanie antologii nadesłanych referatów (artykułów, esejów), dlatego prosimy o przesłanie (na adres e-mailowy: skrzypczyk@poczta.onet.pl) gotowych do druku, tj. sporządzonych zgodnie z Regulaminem tekstów (wraz z Ankietą Uczestnika!) - w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2007 r.

Download:

Zaproszenie

Regulamin

Uzasadnienie

Spis wszystkich artykułów

Festiwal Komiksu